Privacyreglement

Brouwer & Van den Broek

Artikel 1

 1. Om gebruik te maken van de diensten van Brouwer & Van den Broek heeft Brouwer & Van den Broek gegevens nodig. Dit gaat om persoonsgegevens alsmede om bedrijfsgegevens.
  1. Op basis van een overeenkomst wordt er over en weer (vertrouwelijke) informatie gedeeld tussen Opdrachtgever en Brouwer & Van den Broek. Dit met als doel om:  
 2. Opdrachtgever (bedrijfs-) resultaten te laten realiseren;
 3. Kennis te genereren (voor de toepassing van deze kennis in de praktijk van de Opdrachtgever).
  1. Dit privacyreglement is van toepassing op alle vormen van gegevens en informatie, zoals genoemd in artikel 1.
  1. Dit privacyreglement is van toepassing op klanten van Brouwer & Van den Broek, potentiële klanten van Brouwer & Van den Broek, bezoekers van de website www.brouwervandenbroek.nl, ontvangers van nieuwsbrieven en alle andere personen die contact opnemen met Brouwer & Van den Broek of van wie Brouwer & Van den Broek persoonsgegevens verwerkt.
  1. Opdrachtgever stemt erin toe door Brouwer & Van den Broek voorzien te worden van informatie betreffende diensten, instrumenten, onderzoeken en alle andere vormen van relevante kennis voor de samenwerking zoals deze door Brouwer & Van den Broek en haar betrokkenen ontwikkeld en bij haar opdrachtgevers toegepast zijn.
  1. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voor het overige worden persoonsgegevens ook niet met derden gedeeld, tenzij het voor de behandeling van een individuele casus noodzakelijk is de informatie te delen met derden teneinde bijvoorbeeld aanvullend advies zoals arbeidsrechtelijk, fiscaalrechtelijk, sociaal zekerheidsrechtelijk en/of pensioenrechtelijk advies, te verkrijgen. In dat geval wordt vooraf om toestemming gevraagd om de benodigde informatie met een benoemde derde te delen.
  1. Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Brouwer & Van den Broek draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens door die organisaties.
  1. Brouwer & Van den Broek maakt voor haar website alleen gebruik van functionele cookies om de website te kunnen laten functioneren.
  1. Op de website van Brouwer & Van den Broek kunnen bezoekers gegevens achterlaten. Deze worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers. Deze gegevens worden maximaal voor 24 maanden bewaard. Indien gegevens eerder verwijdert dienen te worden, kan een verzoek tot verwijdering van de gegevens gemaild worden naar info@brouwervandenbroek.nl.

Artikel 2

2.1       Brouwer & Van den Broek zal alle informatie en gegevens die door de opdrachtgever wordt aangeboden of zal worden verstrekt, behandelen als vertrouwelijke informatie die derhalve voor derden strikt geheim gehouden zal worden.

2.2       Opdrachtgever zal alle vernoemde informatie die door Brouwer & Van den Broek of door haar aangewezen personen wordt aangeboden of zal worden verstrekt, behandelen als vertrouwelijke informatie die derhalve voor derden strikt geheim gehouden zal worden.

2.3       Brouwer & Van den Broek is tot geheimhouding van de informatie zoals genoemd in artikel 2.1 gehouden voor de duur van onbepaalde tijd na de dag waarop de betreffende informatie door opdrachtgever of één van haar medewerkers/business partners is verstrekt, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van Brouwer & Van den Broek.

2.4       Opdrachtgever is tot geheimhouding van de informatie zoals genoemd in artikel 2.2 gehouden voor de duur van onbepaalde tijd na de dag waarop de betreffende Informatie door Brouwer & Van den Broek is verstrekt of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 3

3.1       Brouwer & Van den Broek verplicht zich de door Opdrachtgever verstrekte informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, te gebruiken of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Opdrachtgever.

Indien het gebruik van informatie door Brouwer & Van den Broek resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal Brouwer & Van den Broek deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan Opdrachtgever.

3.2       Opdrachtgever verplicht zich informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, te gebruiken of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwer & Van den Broek.

Indien het gebruik van informatie door Opdrachtgever resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal Opdrachtgever deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan Brouwer & Van den Broek.

Artikel 4

4.1       Brouwer & Van den Broek zal de van Opdrachtgever verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever. Brouwer & Van den Broek behoudt zich wel het recht voor om de uitkomsten van onderzoek te gebruiken voor benchmark-doeleinden, mits schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gegeven is en mits hierbij de scores van Opdrachtgever niet individueel herleidbaar zijn, zonder dat Brouwer & Van den Broek daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

4.2       Tenzij expliciet anders aan de respondent is gemeld, garandeert Brouwer & Van den Broek de anonimiteit van elke individuele respondent. Daarbij hanteert Brouwer & Van den Broek de volgende gedragsregels:

1.         Geplaatste opmerkingen en antwoorden op open vragen worden los van meerkeuzevragen gerapporteerd.

2.         Enquêtes (ongeacht of deze telefonisch, schriftelijk, elektronisch, face-to-face of op welke wijze dan ook zijn beantwoord) worden nimmer als afzonderlijk herkenbare stuks aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Gecompleteerde schriftelijke enquêtes worden bovendien na verwerking vernietigd.

3.         Handgeschreven opmerkingen en antwoorden worden altijd omgezet in machineschrift.

4.         Hoewel Brouwer & Van den Broek gebruik kan maken van een unieke codering om de resultaten uit te splitsen naar verschillende onderzoeksgroepen, worden resultaten alleen uitgesplitst indien tenminste een onderzoeksgroep vijf responses in een onderzoeksgroep bevat. Resultaten zijn derhalve nooit individueel te herleiden.

Artikel 5

5.1       Brouwer & Van den Broek is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere informatie te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op te eisen. Tevens is Opdrachtgever gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere informatie te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op te eisen.

5.2       Met inachtneming van het voorgaande is deze overeenkomst aangegaan voor Onbepaalde tijd, ingaande met ingang van heden.

5.3       Contractanten hebben het recht deze overeenkomst in wederzijds overleg te ontbinden. Het niet nakomen van één van de bepalingen, genoemd in één van de voorgaande artikelen geeft de benadeelde contractant het recht de overeenkomst te beëindigen.

5.4.      Na afloop van deze overeenkomst om welke reden dan ook zullen de bepalingen in de artikelen uit dit reglement voor onbepaalde tijd van toepassing blijven.

5.5       Voorts zullen Opdrachtgever en Brouwer & Van den Broek ieder gebruik van door elkaar verstrekte informatie terstond bij afloop van de overeenkomst staken en de schriftelijk verstrekte Informatie aan elkaar retourneren.

Artikel 6

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.