ALGEMENE VOORWAARDEN

Brouwer & Van den Broek

Artikel 1                      Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Brouwer & Van den Broek enerzijds en haar Opdrachtgever (verder: de Opdrachtgever) anderzijds.
    1. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Brouwer & Van den Broek gebruik maakt van derden.
    1. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.
    1. Brouwer & Van den Broek kan voor het verlenen van haar diensten gebruikmaken van zelfstandig en onafhankelijk werkende professionals.

Artikel 2                      Offertes en aanbiedingen

2.1       Alle offertes en aanbiedingen van Brouwer & Van den Broek zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van drie maanden na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2       Brouwer & Van den Broek kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3       De prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten.

Artikel 3                      Duur, uitvoering en wijziging van de overeenkomst

3.1       De overeenkomst tussen Brouwer & Van den Broek en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur.  

3.2       Brouwer & Van den Broek zal zich inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijnen van Brouwer & Van den Broek zijn echter indicatief en gelden nooit als een fatale termijn.

3.3       Brouwer & Van den Broek staat er voor in dat de diensten die met Opdrachtgever overeengekomen zijn naar behoren worden uitgevoerd. Indien Opdrachtgever kan aantonen dat Brouwer & Van den Broek in gebreke is gebleven buiten de punten die in deze onderhavige voorwaarden zijn gesteld, zal Brouwer & Van den Broek haar deel van de overeenkomst zoals deze is aangegaan zonder extra kosten alsnog naar behoren opleveren.

3.4       Het is Brouwer & Van den Broek toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.

3.5       Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd, kan Brouwer & Van den Broek de uitvoering van die onderdelen die tot het volgende deel behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van het daaraan voorafgaande deel schriftelijk heeft goedgekeurd en de facturen die voor dat deel zijn verstuurd, heeft voldaan.

3.6       De Opdrachtgever staat in voor het tijdig en correct aanleveren van alle informatie, documentatie en gegevens die nodig zijn om de opdracht zo goed mogelijk en volgens tijdplan te laten verlopen.

3.7       Wordt aan het voorgaande lid door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft Brouwer & Van den Broek het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.8       Opdrachtgever stelt medewerker(s) beschikbaar voor het uitvoeren van de opdracht voor een periode die toereikend is voor een correcte uitvoering indien dit is overeengekomen.

3.9       Indien door Brouwer & Van den Broek of door Brouwer & Van den Broek ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden dienen te worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.10     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Brouwer & Van den Broek zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.11     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Brouwer & Van den Broek gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Brouwer & Van den Broek bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Brouwer & Van den Broek op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of de annuleren.

3.12     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Brouwer & Van den Broek een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.13     Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Brouwer & Van den Broek gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Brouwer & Van den Broek daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4                      Derden

4.1       Brouwer & Van den Broek is bevoegd om in overleg met de Opdrachtgever derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4.2       De opdrachtgever vrijwaart Brouwer & Van den Broek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Brouwer & Van den Broek toerekenbaar is. Indien Brouwer & Van den Broek uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Brouwer & Van den Broek zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar verwacht mag worden.

Artikel 5                      Aansprakelijkheid

5.1       Brouwer & Van den Broek is aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Brouwer & Van den Broek.

5.2       De Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Brouwer & Van den Broek aansprakelijk wil stellen.

5.3       Indien Brouwer & Van den Broek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.4       Brouwer & Van den Broek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brouwer & Van den Broek is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.5       Indien Brouwer & Van den Broek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Brouwer & Van den Broek beperkt tot het bedrag dat is overeengekomen als honorarium dat Brouwer & Van den Broek in het kader van de onderhavige opdracht heeft ontvangen.

5.6       De aansprakelijkheid van Brouwer & Van den Broek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.7       Brouwer & Van den Broek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5.8       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brouwer & Van den Broek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Brouwer & Van den Broek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Brouwer & Van den Broek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.9       Brouwer & Van den Broek is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of een werknemer van de Opdrachtgever door Brouwer & Van den Broek mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5.10     Indien Brouwer & Van den Broek zich niet kan beroepen op Lid 3, Lid 4, Lid 5 van dit artikel dan geldt dat de aansprakelijkheid van Brouwer & Van den Broek nimmer groter kan zijn dan 50.000 euro.

5.11     Indien een loonsanctie door het UWV wordt opgelegd aan de Opdrachtgever is Brouwer & Van den Broek tevens niet aansprakelijk indien: – De eerste dag van de arbeidsongeschiktheid van een medewerker is gelegen binnen een periode voorafgaand aan de datum waarop de overeenkomst in werking treedt; – De Opdrachtgever zonder tijdige ruggespraak met Brouwer & Van den Broek besluit om niet in bezwaar en/of beroep te gaan; – De Opdrachtgever Brouwer & Van den Broek niet, niet tijdig of niet voldoende betrekt bij de inhoud van het bezwaar en/of beroep.

5.12     Ingeval Brouwer & Van den Broek lopende (ziekte)dossiers overneemt, is Brouwer & Van den Broek niet aansprakelijk voor eventuele schade, waaronder maar niet beperkt tot een loonsanctie, die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze verzuimdossiers, indien dit handelen c.q. nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.          

5.13     Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Brouwer & Van den Broek vervalt indien Opdrachtgever deze niet uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de feiten waarop zij de aansprakelijkheid baseert, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk kenbaar maakt aan Brouwer & Van den Broek.

5.14     Aansprakelijkheid van Brouwer & Van den Broek ontstaat pas indien Opdrachtgever Brouwer & Van den Broek schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn heeft gegund voor de nakoming c.q. zuivering van de tekortkoming en Brouwer & Van den Broek nalaat binnen de termijn na te komen c.q. de tekortkoming te zuiveren.

Artikel 6                      Tarieven, kosten en betaling

6.1       De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2       Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.

6.3       Vanaf het moment van het intreden van verzuim dient de Opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die Brouwer & Van den Broek ter incasso van haar vordering heeft moeten maken. Deze worden berekend krachtens de staffel van het Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.4       De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 250,- (excl. btw). Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te verreken.

Artikel 7                      Opschorting van de overeenkomst

7.1       Brouwer & Van den Broek is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.

7.2       De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

7.3       Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

7.4       Indien Brouwer & Van den Broek door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8                      Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1       De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.

8.2       Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden beëindigd na een opzegging per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, ingaande op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de schriftelijke opzegging.

8.3       Brouwer & Van den Broek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op de schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Brouwer & Van den Broek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Brouwer & Van den Broek kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.4       Voorts is Brouwer & Van den Broek bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Brouwer & Van den Broek kan worden gevergd.

8.5       Brouwer & Van den Broek of de Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: – de Opdrachtgever/Brouwer & Van den Broek in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien aan de Opdrachtgever/Brouwer & Van den Broek surseance van betaling is verleend; – zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van Brouwer & Van den Broek/de Opdrachtgever kan worden gevergd.

8.6       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Brouwer & Van den Broek op de Opdrachtgever dan wel van de Opdrachtgever op Brouwer & Van den Broek direct opeisbaar. Indien Brouwer & Van den Broek de nakoming van de verplichtingen opschort , behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.7       Indien Brouwer & Van den Broek tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.8       Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Brouwer & Van den Broek gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan met een minimum van 10% van het overeengekomen honorarium over het resterend overeengekomen honorarium.  

8.9       Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Brouwer & Van den Broek gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.10     Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerder arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9                      Annulering en verplaatsing van trainingen/ opleidingen

9.1       De Opdrachtgever heeft na opdrachtbevestiging een bedenktermijn van 14 kalenderdagen waarin de training kosteloos kan worden geannuleerd.

9.2       Annulering voor aanvang van de training door de Opdrachtgever geschiedt altijd schriftelijk per e-mail: info@brouwervandenbroek.nl.

9.3       In geval van een overmacht bij Brouwer & Van den Broek in de zin van artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft Brouwer & Van den Broek het recht om een training in plaats van fysiek online aan de Opdrachtgever aan te bieden. In dat geval heeft de Opdrachtgever niet het recht om de inschrijving te annuleren.

9.4       Annulering van de inschrijving door de Opdrachtgever moet altijd schriftelijk per email gebeuren.

9.5       Bij annulering van de inschrijving door de Opdrachtgever, onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in dit artikel onder 9.1 en behoudens hetgeen onder 9.3 is bepaald, zal Brouwer & Van den Broek de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen: i) bij annulering tot 30 dagen vóór de start van de training wordt 50% in rekening gebracht; ii) bij annulering tot 14 dagen vóór de start van de training wordt 75% in rekening gebracht; iii) bij annulering binnen 14 dagen vóór de start van de training wordt 100% in rekening gebracht.

9.6       Brouwer & Van den Broek behoudt zich het recht voor bij te weinig aanmeldingen de opleiding/training te annuleren of in overleg te verplaatsen. De Opdrachtgever die op dat moment het studiegeld heeft betaald, ontvangt alleen in het geval van annulering volledige restitutie van dit bedrag. De Opdrachtgever ontvangt uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de opleiding/training bericht of er naar oordeel van Brouwer & Van den Broek voldoende aanmeldingen voor de opleiding/training zijn.

9.7       In alle gevallen kan – na toestemming van de Opdrachtgever – een vervanger worden gestuurd.

Artikel 10                    Overmacht

10.1     Brouwer & Van den Broek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien er sprake is van overmacht.

10.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Brouwer & Van den Broek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien –, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, onder meer oorlog, terrorisme, oproer, staking bij Brouwer & Van den Broek of bij een aan haar gelieerde onderneming of staking bij andere door Brouwer & Van den Broek in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden, pandemie, natuurgeweld (zoals brand, storm en/of wateroverlast), en/of daaruit voortvloeiende schade en storingen bij Brouwer & Van den Broek, waaronder tevens storingen in het elektronisch berichtenverkeer/datacommunicatie of op het internet.

10.3     Brouwer & Van den Broek kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11                    Intellectuele eigendommen

11.1     Het door in het kader van de overeenkomst Brouwer & Van den Broek geleverde blijft eigendom van Brouwer & Van den Broek totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Brouwer & Van den Broek gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2     Modellen, mechanismen, technieken, methoden, analyses, (cursus)materiaal, werkwijze, expliciete informatie uit adviesrapportages als impliciete informatie als vragenlijsten, media uitingen waaronder foto’s, film, geluidsfragmenten, software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Brouwer & Van den Broek. Elke vorm van publicatie is derhalve verboden zonder schriftelijke toestemming.

11.3     Brouwer & Van den Broek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Brouwer & Van den Broek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

Artikel 12                   Geheimhouding m.b.t. (persoons)gegevens/informatie van de Opdrachtnemer

12.1     Brouwer & Van den Broek is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken en/of niet gelieerd zijn aan Brouwer & Van den Broek, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

12.2     Brouwer & Van den Broek legt haar betrokken werknemers en betrokken derden dezelfde verplichtingen op.

12.3     De Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwer & Van den Broek, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Brouwer & Van den Broek.

12.4     Brouwer & Van den Broek zorgt ervoor dat de (persoons)gegevens na afloop van de bewaartermijn vernietigd worden.

Artikel 13                    Privacy

13.1     Brouwer & Van den Broek voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Voor de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Brouwer & Van den Broek, indien van toepassing, naar de separate verwerkersovereenkomst.

13.2     Op de dienstverlening van Brouwer & Van den Broek is het privacyreglement van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van de Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt en te allen tijde te raadplegen is via www.brouwervandenbroek.nl.

Artikel 14                    Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Brouwer & Van den Broek en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15                    Overige bepalingen

15.1     Brouwer & Van den Broek is na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.

15.2     Brouwer & Van den Broek heeft na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

15.3     Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.